Repeater

Repeater

Повторувачот работи со IRIS, IRIS PRO и SIMPO адресни панели. Се користи за прикажување на информации за настаните добиени од адресибилните панели што се
поврзуваат со мрежа. Врската помеѓу репетиторскиот панел и другите панели се постигнува преку редундантен мрежен модул врз основа на RS485 интерфејсот.
Информациите за настанот се прикажуваат на ЛЦД-екранот и преку ЛЕР статусот на системот. Максимален број на панели во мрежа – 32 Максимално растојание помеѓу два
панели – 1000м. Вграден часовник во реално време. Ажурирање на софтвер и firmware – преку микро USB порта

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?