SensoIRIS BSOU IS

SensoIRIS BSOU IS

SensoIRIS BSOU IS е адресибилен противпожарна основа со вградена сирена во вкупен куќиште и модул изолатор. Пожарна основа е наменета за употреба во пожар
алармни системи кои поддржуваат работа со ТТЕ комуникациски протокол. Уредот добива напојување од панелот и може да биде контролирано преку комуникацискиот
протокол.
Уредот е дизајниран за лесна инсталација и се состои од два главни дела: монтажна основа и сирена во посебно куќиште со фабричка монтирана огнена база.

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?