SensoMAG F10

SensoMAG F10

SensoMAG F10 е конвенционален, флуоресцентен детектор со фиксирана температура, користејќи го цифровниот алгоритам за откривање.
Пожароизвестувачот открива температури над 60 ° C (класа A2S, според EN54-5) и ја известува контролната панел. SensoMAG F10 е погоден за инсталирање на сите
конвенционални пожаро-изведувачки системи со флуоресцентна панел со праг на влегување во просторија на пожар помеѓу 10mA и 15mA. SensoMAG F10 е погоден за
објекти каде што е нормално да се појават изненадувачки промени на температурата, со висока концентрација на гази, прочистени гасови и прашоци, како на пример:
кујни, гаражи, котелски простории или други простории каде што не е соодветно да се инсталираат оптично-димни пожарогенератори .

Category:

420+ соработници со нас, зошто не и вие?